Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području kulture za 2017.

ZAJEDNICA KULTURNO UMJETNIČKIH UDRUGA
GRADA SVETE NEDELJE
Trg Ante Starčevića 5
10431 Sveta Nedelja

temeljem Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama te suradnji na provedbi dodjele i praćenja financijskih podrški iz sredstava gradskog proračuna udrugama u Gradu Svetoj Nedelji u djelatnosti kulture broj 3/2017 KLASA: 612-01/17-01/01; URBROJ: 238-12-02/1-17-06 od 1. ožujka 2017. godine sklopljenog s Gradom Sveta Nedelja temeljem Odluke Gradskog vijeća o načinu raspodjele sredstava namijenjenih provođenju programa javnih potreba u kulturi na području Grada Svete Nedelje u 2017.godini od 13. veljače 2017. godine,  KLASA: 021-05/17-01/01, URBROJ: 238-12-02/1-17-05 (dalje u tekstu: Odluka) te Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje br. 2/2017), raspisuje

 

 

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga u području kulture za 2017. godinu Grada Svete Nedelje

 

 

 

Točka I.

(1) Zajednica kulturno-umjetničkih udruga Grada Svete Nedelje kao davatelj financijskih sredstava poziva udruge sa sjedištem na području grada Svete Nedelje, koje temeljem Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi obavljaju kulturne djelatnosti da se prijave za financijsku podršku programima i projektima u kulturi za 2017. godinu.

 

(2) Udruge sukladno ovom Natječaju mogu prijaviti program ili projekte usmjerene na ispunjavanje glavnih i posebnih strateških ciljeva definiranih Kulturnom strategijom Grada Svete Nedelje (Glasnik Grada Svete Nedelje broj  12/2015, dalje: Kulturna strategija) i to

·        Poseban strateški cilj 3 – Poboljšanje kulturne ponude u području Kulturnih priredbi

·        Poseban strateški cilj 4 – Očuvanje tradicijske baštine u području Tradicijske kulture

·        Poseban strateški cilj 5 – Očuvanje i razvoj glazbene kulture u području Glazbene kulture

·        Poseban strateški cilj 6 – Razvoj vizualnih umjetnosti u području Likovna umjetnost te muzejsko-galerijska i foto djelatnost

·        Poseban strateški cilj 7 – Razvoj scenskih i plesnih umjetnosti u području Kazališna, scenska i plesna umjetnost

·        Poseban strateški cilj 8 – Promicanje književnosti i kulture čitanja u području Književnost i knjižničarska djelatnost

 

(3) Udruge mogu prijaviti program ili projekt na području kulture usmjeren na sljedeće mjere i prioritetna područja definirane Kulturnom strategijom:

·        3.1. Jačanje i daljnji razvoj postojećih kulturnih priredbi

·        3.3 Približavanje umjetnosti i kulture građanima Svete Nedelje

·        3.4 Jačanje kulturnog turizma

·        4.1. Očuvanje izvornog svetonedeljskog folklora i nematerijalne baštine

·        4.2. Očuvanje hrvatske folklorne baštine

·        4.3. Očuvanje pučkih tradicijskih običaja

·        5.2. Razvoj kuturno-umjetničkog amaterizma na području glazbene umjetnosti

·        6.1. Poticanje kreativnosti djece i mladih

·        7.1. Poticanje plesne i scenske umjetnosti djece i mladih

·        7.2. Približavanje kazališne umjetnosti

·        8.2. Poticanje i potpora lokalnim autorima

 

Točka II.

(1) Za financiranje i provođenje projekata/programa u okviru ovog javnog natječaja raspoloživ je ukupan iznos od 1.100.000,00 kuna.

 

(2) Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje projekta iznosi 1.000,00 kn, a najveći do 30.000,00 kn a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog projekta.

 

(3) Najmanji mogući iznos traženih sredstava za financiranje programa iznosi 1.000,00 kuna, a najveći do 150.000,00 kuna, a s ciljem omogućavanja provođenja predloženog programa.

 

(4) Ovim javnim natječajem davatelj financijskih podrški financirat će do 20 programa i do 25 projekata.

 

 

Točka III.

(1) Prijavitelj mora zadovoljiti sljedeća mjerila :

1. biti pravna osoba registrirana kao udruga, sukladno Zakonu o udrugama koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje na području kulture, registrirana je kao neprofitna organizacija;

2. imati statut koji je usklađen sa Zakonom o udrugama (Narodne novine 74/14), odnosno, statut je podnesen na usklađenje (što se dokazuje potvrdom nadležnog ureda), a sukladno uvidu u Registar udruga osoba ovlaštena za zastupanje udruge (i potpisivanje ugovora o financiranju) je u mandatu,

3. imati uredno podmirene dospjele obveze za javna davanja (porez i prirez, doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i druga javna davanja prema državnom proračunu),

4. nije u stečajnom postupku, postupku gašenja, postupku prisilne naplate ili u postupku likvidacije;

5. uredno ispunjava obveze iz prethodnih ugovora/odluka o dodijeljenim financijskim podrškama iz javnih izvora,

6.  da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i/ili voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom

(2) Prijavitelj može biti udruga s registriranim sjedištem na području Grada Svete Nedelje, kao i udruga koja nema registrirano sjedište na području Grada Svete Nedelje ako prijavljuje projekt u partnerstvu s udrugom s područja Grada Svete Nedelje.

 (3) Pravo prijave na Natječaj nemaju:

1.      ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe;

2.      udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija;

3.      strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz provođenje programa i projekata u kulturi;

4.      udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od kraja godine u kojoj su provodile projekt);

5.      udruge koje su u stečaju;

6.      udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza; udruge ili druge pravne osobe čiji je jedan od osnivača, ili osnivač politička stranka.

 

Točka IV.

(1) Prihvatljivi troškovi provedbe projekta / programa su troškovi koji su taksativno navedeni pod točkom 2.1.4 al. 1. i 2. Uputa za prijavitelje.

 

(2) Neprihvatljivi troškovi na provođenju ugovorenog projekta/programa su troškovi koji su taksativno navedeni pod točkom 2.1.4 al. 3. Uputa za prijavitelje.

 

Točka V.

Kriteriji za dodjelu financijskih podrški i ocjenjivanje navedeni su u Uputama za prijavitelje pod točkom 3.1. (B) Procjena prijava koje su zadovoljile propisane uvjete natječaja.

 

Točka VI.

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je 30 dana od dana objave natječaja, a završava 25. svibnja 2017. godine.

 

 

Točka VII.

(1) Prijavitelj može podnijeti najviše 1 prijavu za financiranje programa te najviše 2 prijave za financiranje projekata.

 

(2) Putovanja u inozemstvo mogu se prijaviti isključivo kao projekt uz priloženo pozivno pismo od strane značajne međunarodne manifestacije. Putovanja u inozemstvo u obliku turističkih paket-aranžmana koji uključuju i nastup na nekoj manifestaciji u inozemstvu, neće se uzimati u obzir i neće se financirati.

 

Točka VIII.

(1) Prijava se smatra potpunom ukoliko sadrži sve popunjene obrasce i obvezne priloge kako slijedi:

 

  1. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac prijave, obrazac OP-1 kultura (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije) koji sadrži i opis projekta/programa,
  2. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac proračuna, obrazac OP-2 kultura (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije),
  3. Potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi dospjelih javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana objave Javnog natječaja,
  4. Potpisan i ovjeren pečatom obrazac izjave da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Prijavitelja (osobe koja je potpisala obrazac za prijavu projekta/programa i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja projekta/programa, ne vodi kazneni postupak, obrazac IZJ-1 kultura (obrazac je sastavni dio natječajne dokumentacije)
  5. Potpisana i ovjerena pečatom Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja projekta/programa/institucionalnog razvoja iz drugih javnih izvora i podmirenju troškova iz javnih izvora, obrazac IZJ-2 kultura (obrazac Izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije),
  6. Potpisana i ovjerena pečatom Izjava o partnerstvu, Obrazac IZJ-3 kultura ako partnerstvo postoji (obrazac Izjave je sastavni dio natječajne dokumentacije).
  7. Zapisnik/izvješće s godišnje skupštine udruge za 2016. godinu ili podatak o mrežnim stranicama prijavitelja na kojima se javno objavljuju programska i financijska izvješća o radu,

 

(2) Obrazac prijave sa svom propisanom dokumentacijom (koja je primjenjiva za pojedinog Prijavitelja) potrebno je na odgovarajući način uvezati, prema navedenim rednim brojevima radi urednosti prijave, kao i sačiniti popis priložene dokumentacije. Popis priložene dokumentacije (na obrascu P) se potpisuje i ovjerava pečatom, te umeće ispred obrasca prijave.

 

(3) Uz prijavu nije obvezno prilagati dokaze o činjenicama koje se mogu utvrditi uvidom u javnim evidencijama putem mrežnih stranica (Registar udruga, Registar neprofitnih organizacija, FINA i dr.). Prijevitelji su, međutim, dužni izvršiti provjeru navedenih upisa u javnim evidencijama te, u slučaju da podaci dostupni putem mrežnih stranica ne odgovaraju stvarnom stanju stvari, uz prijavu dostaviti odgovarajući dokaz o tome.

 

 

Točka IX.

(1) Detaljne uvjete za ostvarivanje prava na prijavu, kao i tko nema pravo prijave na Javni natječaj, kao i sve ostale informacije bitne za prijavu i provođenje programa i projekata, potencijalni prijavitelji mogu pronaći u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području kulture.

 

(2) Prijedlozi programa i projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama davatelja financijskih sredstava na www.zkuu-svnedelja.hr te stranicama Grada Svete Nedelje na elektroničkoj adresi www.grad-svetanedelja.hr .

 

Točka X.

(1) Natječajnu dokumentaciju treba poslati isključivo preporučeno poštom, na sljedeću adresu:

 

ZKUU Sveta Nedelja

Trg Ante Starčevića 5

10431 Sveta Nedelja

 

s napomenom:

„Ne otvarati prije sastanka Odbora za provjeru propisanih uvjeta“

 

 

(2) Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje programa i projekata u području kulture.

 

(3) Razmatrat će se samo programi i projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

 

(4) Sva pitanja vezana uz ovaj Javni natječaj mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu elektronske pošte: zkuu.svnedelja@gmail.com .


OBRASCI  za natječaj su dostupni klikom na LINK